Student Behavior Recognition… ปัญญาประดิษฐ์ติดตามพฤติกรรมผู้เรียน #ReDucation

ในห้องเรียนยุคใหม่ที่ครูจะถอยจากบทบาท Teacher ไปเป็น Facilitator ซึ่งบริบทในฐานะผู้สอนจะถูกเจือจางให้ไปอยู่ในฐานะโค้ชที่จะทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และ กิจกรรมฝึกประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบวัตถุประสงค์การเรียนด้วยตัวเองภายใต้คำชี้แนะและการสนับสนุนจากผู้สอนในบทบาทโค้ช… ซึ่งโค้ช “ควรต้อง” เก่งพอที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนได้อย่างแม่นยำว่าคนไหนอ่อนทักษะอะไร ต้องแก้ไขแบบไหนและอย่างไร

ปัญหาก็คือ… การติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ไหนแต่ไรมาจะติดตามผ่าน “ผลการเรียน” เป็นหลัก ถึงแม้นักวิชาการด้านการศึกษาทั่วโลกจะทราบดีว่า… ผลการเรียนที่ออกมาคือผลของกิจกรรมการเรียนรู้ในอดีตของผู้เรียนที่จะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว… 

นักเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สนใจ “พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน” จึงคิดจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาติดตามวิเคราะห์ผู้เรียนในระหว่างเรียน เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนทุกคนโดยไม่ขาดตกใครไป… โดย AI จะจับสีหน้าท่าทาง การตอบสนองต่อกิจกรรมการสอนของครู แอบกินขนม คุยกัน เล่นเกม หลับ หรือ วิเคราะห์ว่าสนใจเรียนดีแต่ไม่เข้าใจ เป็นต้น… 

งานวิจัยเรื่อง Student Behavior Recognition in Classroom using Deep Transfer Learning with VGG-16 ซึ่งเป็นการทดลองใช้ Deep Learning สถาปัตยกรรม VGG-16 ที่ประมวลผลภาพแบบถ่ายโอนผ่าน Hidden Layer มากถึง 16 Layer มาติดตามแยกแยะพฤติกรรมของผู้เรียนจำนวนมาก โดยจะจับภาพและจดจำผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมวิเคราะห์สีหน้าท่าทาง และ พฤติกรรมอื่นๆ ที่ระบบ SBR หรือ Student Behavior Recognition จะช่วยระบุพฤติกรรมของผู้เรียนตามรูปแบบการฝึกโมเดลที่ AI ถูกเทรนไว้ล่วงหน้า

งานวิจัยที่กล่าวถึงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของโครงการวิจัยมากมายที่กำลังหาทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้มากขึ้นกว่าเดิม… แต่ความก้าวหน้าในปัจจุบันยังถือว่าเป็นเพียง “งานวิจัยในชั้นเรียน” ที่นักเทคโนโลยีทางการศึกษาจำเป็นจะต้องทำงานหนักกันต่อไปอีกไม่น้อยเพื่อให้แนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชั้นเรียนและในระบบการศึกษาตกผลึกจนเชื่อมั่นได้จริง

ประเด็นก็คือ… การใช้ SBR หรือ Student Behavior Recognition จะช่วยผู้สอนให้สามารถ Feedback ผู้เรียนได้แม่นยำขึ้น ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ก่อนที่ผลการเรียนจะออก รวมทั้งการใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้เรียนมาปรับปรุงการสอน และ การโค้ชของผู้สอนให้ดีกว่าเดิมได้ด้วย… รายละเอียดทางเทคนิคยังไม่คุยน๊ะครับ ท่านที่สนใจคงต้องค้นงานวิจัยต่างประเทศไปก่อน 

ที่สำคัญ… การบันทึกวิดีโอนักเรียนระหว่างสอนและเอาไปวิเคราะห์ ควรต้องแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองให้รับทราบและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ… ถ้าจะทำ!!!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *