Sustainable Business Trends… เมื่อกระแสสิ่งแวดล้อมไล่ล่าธุรกิจ

Green Economy

ผมติดตามเพจ “คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินปูนมวกเหล็ก” มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 เพราะความเคลื่อนไหวของชุมชน บวกกับตัวเลขสถิติค่า PM 2.5 เกิน 200 แทบทุกวันในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี… 

และความเคลื่อนไหวเรื่องการเปิดเหมืองหินโรงปูนของ TPI ควบโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 150 MW ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ทำให้ชุมชนมวกเหล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรโคนม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รวมตัวกันคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วยความกังวลต่อโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจภายในชุมชน…

นอกจากนั้นยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA Report ว่ามีข้อบกพร่องในการวิเคราะห์หลายประเด็น… จนกลายเป็นประเด็นข้ามปีที่ไปไกลถึงศาลปกครองกลางทีเดียว

ประเด็นคือ… การทำธุรกิจที่สร้างความกังวลเรื่องผลกระทบในลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องยากลำบากที่ภาคธุรกิจต้องกลับมาทบทวนแผนการลงทุนที่อาจจะสูญเปล่า แถมกลายเป็นวายร้ายฟรีๆ ได้ง่ายๆ

คำถามสำคัญก็คือ ภาคธุรกิจจะหลีกเลี่ยงการปะทะกับแรงต้านเรื่องผลกระทบได้อย่างไร ในเมื่อทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงล้วนถูกต่อต้าน… แค่โมเดลการกำจัดขยะของชุมชนหรือเมืองเอง… แทบทุกพื้นที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่การเก็บและกำจัดเป็นเรื่องเป็นราวมานักต่อนัก

ปลายปีนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในภาคธุรกิจสองท่าน ให้ช่วยแนะนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนา Sustainable Business Model ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและเชิงนวัตกรรม ที่เห็นตัวเลขงบประมาณค่าที่ปรึกษาที่ทั้งสองท่านเสนอ… ผมหล่ะอยากสมัครเองจริงๆ เลย

โจทย์ใหญ่คือการหา Circular Economy Model ที่มี Closed Loop Production, Economy Conscious Consumption และเป็น Green Economy Driven ที่จะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจเองในระยะยาว และเกาะกระแสสิ่งแวดล้อมในจังหว่ะและโอกาสที่แรงส่งเรื่องสิ่งแวดล้อม สามารถผลักธุรกิจให้ไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเรื่องการแข่งขันในอนาคต

กรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินที่ทับกวาง… ชัดเจนว่าโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเก่าน่าจะทำให้ธุรกิจเหนื่อยเปล่าแถมเปลืองตัวอย่างไม่ต้องสงสัย… ก็ได้แต่หวังว่า กรณีอื่นๆ จะคิดหาทางเลี่ยงประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคก่อนจะคิดทำอะไรให้เปลืองเวลาและทรัพยากร… และหาทางเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเสริมแรงหนุนส่งให้โมเดลธุรกิจ… สง่างามและภาคภูมิกันดีกว่า

# FridaysForFuture ครับ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Outward Mindset

Outward Mindset…

Maslow’s Hierarchy of Needs หรือทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้อธิบายความสำคัญของความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความรักต่อคนรอบข้างไว้ว่า… เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

Novel Food

Novel Food… ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารใหม่สำหรับ SMEs อาหาร #RederSMEs

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559… กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ 376 เรื่อง อาหารใหม่ หรือ Novel Food โดยมีสาระสำคัญว่า… ในปัจจุบันนี้มีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน จึงสมควรมีมาตรการการประเมินความปลอดภัยรองรับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

Earth Air Tunnel Heat Exchanger

Earth Air Tunnel Heat Exchanger… อุโมงค์ปรับอากาศใต้ดิน

แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดในการออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศ ที่มีการค้นคว้า ทดลองและพัฒนาระบบต้นแบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ อุโมงค์ปรับอากาศใต้ดิน หรือ Earth Air Tunnel Heat Exchanger หรือ EATHE ซึ่งจะพาเราย้อนกลับไปใช้ประโยชน์จากความคงตัวของอุณหภูมิ หรือ Temperature Stability ในชั้นดินมาช่วยลดอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดิน หรือแม้แต่อากาศที่สะสมความร้อนจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ออกแบบใช้งานอยู่

Creativity and Learning

Creativity Organizer for VESPA Mindset

Roger von Oech เจ้าของหนังสือ เวบไซต์ ของเล่นและสิ่งละอันพันละน้อยมากมายที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity… ได้พูดถึงการใช้เครื่องมือหรือแนวทางพื้นฐานอย่าง การเปรีบเทียบและอุปมาอุปมัย สอบทานและหาทางให้องค์ความรู้ที่อาจไม่อยู่ในรูปที่เข้าใจได้ง่าย ให้กลายเป็นโครงสร้างข้อมูลความรู้ ที่อยู่ในรูปที่เข้าใจได้จนถึงเข้าใจง่ายกว่า “ทรัพยากรการเรียนรู้ที่สะสมตระเตรียมได้จากเบื้องต้น”