Sustainable Development Goal 4… การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ReDucation

Sustainable Development Goal

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่มประเทศยากจนและพัฒนาล่าช้า อันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์ในประเทศยากจน บวกกับความขาดแคลนทรัพยากรสำคัญ ซึ่งต่างก็เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาแม้เพียงให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อจะได้เข้าถึงองค์ความรู้มากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเงื่อนไขเบื้องต้นของการเข้าถึงชุดความรู้และทักษะใหม่ๆ ควรต้องอ่านออกก่อนเป็นอย่างน้อย

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติเพื่อหาทางให้เด็ก และ ประชากรในพื้นที่ด้อยโอกาสทั่วโลก ได้เข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษาอย่างแท้จริง… ซึ่งมักจะได้เห็นเป็นโครงการมากมายที่ถูกบอกเล่าและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

ล่าสุด… UNESCO ได้ผลักดันแผนส่งเสริมการศึกษาชื่อ Education for Sustainable Development หรือ ESD หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะแผนงานเป้าหมายที่ 4 หรือ SDG4 ซึ่งกำหนดเป้าหมายย่อยโดยบูรณาการความยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning ไว้มากถึง 10 เป้าหมายย่อย ครอบคลุมถึงปี 2030 ทั้ง Formal Education หรือ การศึกษาในระบบ และ Informal Education หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… ESD มีเป้าหมายไกลกว่าเพียงการอ่านออกเขียนได้ เพราะจะเน้นการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังของเด็กๆ และ ผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล… มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นความรับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และ ความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์วรรณะ

ในทางเทคนิค… แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning โดยปริยาย… ซึ่งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในกรอบ SDG4 จะมีรายละเอียดที่เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ ผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนในทุกบริบทและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งในระดับท้องถิ่น และ ในระดับโลกที่ทรัพยากรมนุษย์ของโลก จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบตลอดเวลาอย่างในปัจจุบัน

 Education for Sustainable Development หรือ ESD หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการศึกษาแบบบูรณาการมุ่งเป้าสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งที่เป็น Contents หรือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หรือ Learning Achievement… ตลอดจนวิธีการเรียนการสอน และ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดหนึ่งเดียวอย่างเท่าเทียมคือ… การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ยั่งยืน

รายละเอียดในกรอบ SDG4 ยังมีแง่มุมให้พูดถึงได้อีกมาก เพราะเป็นกรอบและเป้าหมายระดับนานาชาติ ซึ่งโดยรายละเอียดก็มีความลักลั่นและเหลื่อมล้ำทั้งในกลุ่มประเทศยากจน และ แม้แต่ประเทศกำลังพัฒนามากมายหลายมิติ… โดยเฉพาะประเด็นการวิเคราะห์ความล้มเหลวของแนวทางการจัดการศึกษาที่มีใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ใช้เหมือนกันกลับได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแตกต่างกัน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งเป้ายกระดับภาพรวมเชิงสังคม อันเป็นเป้าหมายระดับความยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่ยังคงเป็นเพียง “ความหวัง” แม้วิเคราะห์ผ่านบริบทของชาติร่ำรวยและประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความพยายามในการปฏิรูป และ เปลี่ยนแปลงสาระของกลไกทางการศึกษาในทุกวัตถุประสงค์ กับ ทุกๆ เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์เชิงปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด… ถ้าเป้าหมายสุดท้ายไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทรัพยากรบุคคล “ได้ดีพอ” จนถึงขั้นบุคคลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสู่สังคมของตนได้ในทุกมิติ… ก็คงเสียเวลาพยายามอยู่ดี

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

community business

Community Business… อีกขั้นของสหกรณ์ในชุมชน 

PowerToChange.org.uk เป็นเวบไซต์ไม่แสวงกำไร เพื่อผลักดันแนวคิดธุรกิจในชุมชนให้สมาชิกในชุมชน ได้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคในชุมชนเอง… ซึ่งถ้าเทียบกับวงจรเศรษฐกิจระดับมหภาค จะเทียบได้กับการบริหารดุลการค้า ที่สมดุลตัวแปรทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของผู้คน

แฟนฉัน ชาตรี

แฟนฉัน… เพลงดังยังจำ #002

ผมเป็นแฟนเพลงวงชาตรีถึงขนาด ยอมอดข้าวกลางวันเพื่อเก็บตังค์ค่าข้าวไปซื้อเทปคาสเซ็ท… หลังจบมอปลาย เทปคาสเซ็ทที่ผมเลือกเอาติดตัวเข้ากรุงเทพฯ มาด้วยคือเทปชาตรีที่ซื้อออริจินอลมาทั้งหมด และม้วนอัดกันเองในหมู่เพื่อนสมัยนั้น…

Give Flower

Emotional Connection… เชื่อมโยงตรงถึงใจ #SelfInsight

อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน หรือ อารมณ์ความรู้สึกที่มีให้และได้รับระหว่างกัน… มีความสำคัญต่อความสุข–ความทุกข์ของบุคคล และ กลุ่มบุคคลแวดล้อม

play it village

Natural Learning… การเรียนรู้โดยธรรมชาติ

ปรัชญาการสอนแบบวอลดอร์ฟ จึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ธรรมชาติของเด็ก หรือ Natural Childhood และ ภาวะกึ่งฝัน หรือ Dreamy Stated ที่มีอยู่ในวัยเด็ก และให้การศึกษาจะทำหน้าที่ปลุกให้เด็กค่อยๆ ตื่นขึ้นมาในโลก หาวิธีเชื่อมโยงเด็กสู่โลกที่เขาได้ลงมาเกิด ครูยังต้องใส่ใจในการเตรียมสิ่งแวดล้อม สถานที่ อาคาร ห้องเรียน บริเวณสวน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และของเล่นที่เด็กเล่น ให้เด็กสามารถเชื่อมโยงที่มาที่ไปในธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังธรรมชาติของโลกคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ