Sustainable Forest Trade Lower Mekong Region

Sustainable Forest Trade Lower Mekong Region… การจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง #FridaysForFuture

ตัวเลขการปลูกไม้ยืนต้นตามโครงการ ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน หรือ โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของกรมพัฒนาที่ดิน… ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีตัวเลขบันทึกของกรมพัฒนาที่ดินถึง 1,000,044 ต้น ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเกินเป้าหมายหนึ่งล้านต้นมาอีกเกือบครึ่งร้อย

ในขณะที่แผนงานด้านการปลูกป่าที่มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแม่งานนั้น… ถึงวันนี้ดูเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นแผนใหญ่ภายใต้ความพยายามของทุกฝ่ายที่อยากเห็น “ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ” ของผืนป่า ถูกฟื้นฟูจนถึงขั้นใช้ประโยชน์ในเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy อีกทางหนึ่ง

ล่าสุด… ความเคลื่อนไหวของคุณเบญจพร ชาครานนท์ ในฐานะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ก็ได้เป็นประธานการประชุมออนไลน์ในวาระ เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ดินและความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่จังหวัดน่าน… ภายใต้โครงการ การจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง หรือ Sustainable Forest Trade-Lower Mekong Region หรือ SFT-LMR ของ UN-REDD ของสหประชาชาติ… โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง FAO… กรมพัฒนาที่ดิน… กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่านเป็น Zoom Host

ส่วนหัวข้อหลักๆ ในการประชุมจะเป็นการนำเสนอภาพรวมของโครงการ SFT-LMR ทั้งวัตถุประสงค์… ผลลัพธ์… ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน… การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินการพื้นที่ป่าปลูกและป่าชุมชน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนวทางการใช้ข้อมูลดินและการจัดการดินเพื่อการปลูกสวนป่า… โดยมีแบบจำลอง DPSIR ของป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อป่าชุมชน การพัฒนาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน และ การ Zoning พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ… แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และ ขอบเขตพื้นที่ป่าสงวน พืชประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน 

นอกจากนั้น… ยังจะมีการถกแถลงถึงแนวทางกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดของป่าปลูกและป่าชุมชน เพื่อประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัด รวมทั้งการสาธิตการยกระดับระบบบริหารจัดการป่าไม้ในรูปแบบดิจิตอล และ การค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทย

เครดิตภาพ: สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์

การจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง หรือ Sustainable Forest Trade-Lower Mekong Region จะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า และ ลดพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคตเพื่อให้ความยั่งยืนต่อไป

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts