Sustainable & Livable Low-carbon Cities… เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

งานสัมนาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่น่าสนใจมากวาระหนึ่ง มีชื่องานว่า “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable & Livable Low-carbon Cities” ซึ่งเป็นงานสัมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organisation หรือ TGO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งาน… และมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก หรือ Global Environment Facility หรือ GEF และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP Thailand… จัดขึ้นในวันที่ 21–22 มิถุนายน 2022 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทาง Zoom 1,042 คน และ ผู้ชมที่จิดจามทาง Facebook Live รวมทั้ง 2 วัน 87,069 คน

คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประธานเปิดงานชี้ว่า… กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุประเด็นเรื่องการพัฒนา “เมืองคาร์บอนต่ำ” ไว้ในแผนต่างๆ ของประเทศ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการ เอกชน และประชาชนทั้งในเมืองและในท้องถิ่นในการดำเนินงาน เพื่อให้เป้าหมายการ “ลดก๊าซเรือนกระจก” ของประเทศสามารถบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ส่วนประเด็นเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ “การสร้างเมืองคาร์บอนต่ำไม่ยากอย่างที่คิด” เป็นนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและสังคมคาร์บอนต่ำ… โดยมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของเมืองนำร่องต้นแบบทั้ง 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น… เทศบาลนครนครราชสีมา… เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเกาะสมุย โดยเฉพาะในประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง รวมทั้งขยายวงการมีส่วนร่วมไปยังชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจุดประกายการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองคาร์บอนต่ำแก่เมืองอื่นๆ ต่อไป

ส่วนในหัวข้อพูดคุยเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นเพื่อลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เป็นการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนและการนำแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy” ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ท้องถิ่นควรดำเนินการ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณ และ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว ยังช่วยโลกประหยัดทรัพยากร ลดขยะ และ ลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อีกหัวข้อสัมนาที่น่าสนใจก็คือหัวข้อ “คาร์บอนเครดิตพิชิตโลกร้อน” โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำโครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจก” ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดผลประโยชน์ร่วม หรือ Co-benefit ของการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างสำคัญ

ท่านที่พลาดรายการสดในหัวข้อต่างๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Page : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ https://www.facebook.com/tgo.or.th ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts