best candidate or job human resources

T–Shaped Leadership… ภาวะผู้นำในองค์กรที่ล้ำเลิศ #ExtremeLeader

ผู้นำเก่งๆ ในมุมมองทั่วๆ ไปจะหมายถึงผู้นำที่มีผลงานระดับสร้างการเปลี่ยนแปลงจากไม่มีเป็นมี และ มีเป็นมหาศาล แต่ที่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนก็คือ การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกที่เกิดขึ้นทั้งหมด “ไม่ใช่ผลงานเพียงลำพังของผู้นำ” เพราะการเป็นผู้นำแปลว่ามีคนอื่นๆ อีกมาก “ตามทำ” สิ่งเดียวกับที่ผู้นำจะทำ และ มุ่งมั่นทำ ซึ่งต่างจาก “คนเก่ง” ที่ทำอะไรคนเดียวได้เท่าผลงานจากคนหลายคน… โดยคนเก่งที่มีความสามารถในการ “ผลิตผลงาน” ได้เทียบเท่าคนหลายคนส่วนใหญ่ก็มักจะมี “ความรู้ และ ทักษะ” เท่าที่คนหลายคนมีอยู่ในตัวคนๆ เดียว… ซึ่งจะรู้ลึก และ รู้เยอะ หรือ รู้กว้าง แบบ T-Shaped Skills

เมื่อคนเก่งได้ถือภาวะผู้นำ… การเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่เกิดขึ้นเป็นผลงานในระดับทีม จึงมักจะกว้าง ลึก และ น่าตื่นตาอย่างชัดเจน

Tim Brown ในฐานะ CEO ของ IDEO ซึ่งเป็นธุรกิจข้ามชาติที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม หรือ Innovative Design และอยู่เบื้องหลังนวัตกรรมพลิกโลกมากมาย ที่ลูกค้ากระเป๋าหนักจ้าง IDEO ทำงานยากๆ และ ละเอียดอ่อน เพื่อสร้าง S-Curve ให้ธุรกิจทั้งในฐานะที่ปรึกษา และ Outsource

เคล็ดลับสำคัญที่ IDEO มีต่างจากธุรกิจที่ปรึกษา และ รับงานออกแบบอื่นๆ จนได้ชื่อว่าเป็น Innovative Design Studio อันดับหนึ่งของโลกก็คือ… Tim Brown เลือกจ้างแต่พนักงานที่มี T-Shaped Skills เข้าทีม โดยต้องเชี่ยวชาญในวิชาชีพหลักชนิดหาตัวจับยาก และ ยังต้องรอบรู้ข้ามสายวิชาชีพของตน โดยนำมาบูรณาการกันได้ไม่รู้จบ… โดยแนวคิด T-Shaped เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1980 ซึ่ง McKinsey & Company ยกเป็นคำแนะนำสำคัญในการปรับโครงสร้างองค์กรที่ทำงานกับแบบไซโล หรือ องค์กรที่ทำงานแบบ “สายใครสายมัน” จนทำให้องค์กรขาดประสิทธิภาพ และ เกิดโครงสร้างการจัดการแบบรวมศูนย์จนขาดประสิทธิภาพ

Professors Ranjay Gulati และ Professors Amy Edmondson จาก Harvard Business School เสนอว่า… T-Shape เป็นเรื่องภาพรวมระดับองค์กร และ เป็นความสามารถในการจัดการข้ามขอบข่ายความเชี่ยวชาญเพียงด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาการประสาน I-Shape หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสมาชิกองค์กร หรือ ทีมเข้าด้วยกัน

Professor Andy Boynton จาก Boston College ก็เคยให้ความเห็นผ่านนิตยสาร Forbes ไว้ในเดือนตุลาคม ปี 2011 เช่นกันว่า… ทักษะแบบรู้ลึก และ รู้เยอะ หรือ T-Shaped Skills มีความสำคัญกับองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมันดีกว่าการมีทักษะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน… โดยองค์กร หรือ ผู้นำองค์กรควรทำหน้าที่ชี้แนะ และ เปิดทางให้เกิดการพัฒนา T-Shaped Skills สำหรับ “ทุกๆ คน” ในองค์กร

ประเด็นก็คือ… T-Shaped Leadership จะมีความหมายเกิน T-Shaped Skills ในตัวผู้นำเท่านั้น โดยผู้นำยังต้อง “หาคน และ สร้างคน” ให้มี T-Shaped Skills หรือเป็น T-Shaped Professionals ให้มีอยู่ในองค์กรมากๆ หรือ ทั้งหมดเลยเหมือนที่ Tim Brown จาก IDEO สร้างเป็นมาตรฐานแรกของคุณสมบัติพนักงานเอาไว้… จน IDEO มีผลงานที่สำนักออกแบบอื่นๆ ทำไม่ได้ หรือ ทำไม่สำเร็จมากมายจนถึงปัจจุบัน

แต่สิ่งที่ผู้นำต้องไม่ลืมก็คือ… T-Shaped Professional แบบติดตัวเป็นพรสวรรค์จนโชคดีมาเจอกันนั้นมีน้อยมาก… และคนความรู้กว้างขวาง แต่ กว้างไปคนละทิศทางกับเป้าหลักของหมายองค์กร ก็ป่วยการที่จะนำมาขัดเกลาให้เชี่ยวชาญ… โดยประสบการณ์ส่วนตัวในกรณีการวางแผน “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เพื่อให้องค์กรมีทีมเป็น T-Shaped Professional เพิ่มขึ้น… จึงควรเลือก “คนรู้ลึกที่พร้อมเรียนรู้” มาฝึกงานร่วมกับทีมอื่นนอกความเชี่ยวชาญของเขา… หรือ ถ้ามีคนแบบรู้ไปหมดเหมือน Google และ อายุยังไม่มากจนดัดยาก ก็ควรพิจารณา “ให้ทุน ส่งเรียน” ตามความเหมาะสมเพื่อให้กลับมาทำงานได้แบบคนรู้ลึก

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการทอดทิ้งคนรู้ลึกรู้กว้างให้ขาดทรัพยากรในการผลักดันผลงาน และ จองจำทักษะความสามารถของพวกเขาเอาไว้กับความกลัว หรือ ความเห็นแก่ตัวของผู้นำจนกลายเป็นทรัพยากรไร้ค่า… และผมบอกได้เลยว่านั่นคือการโยนทิ้งโอกาสอย่างขลาดและเขลาสุดๆ แล้ว

ราชาคนเก่งจะไม่มีวันเอาอัศวินมาเทกระโถน… อย่าได้คิดทำ!

Thanks A Million: Crystal Schaffer, Senior Moderator and Instructional Designer, Harvard Business Publishing.

References…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *