Antitakeover Defenses Strategy… กลยุทธ์ต่อต้านการครอบงำกิจการ #SaturdayStrategy

การควบรวมและการซื้อกิจการ หรือ Mergers and Acquisitions หรือ M&A ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านกลยุทธ์การแข่งขันที่ถูกใช้มากที่สุดแนวทางหนึ่งในการขยายโอกาส และ เพิ่มอำนาจต่อรองเหนือการแข่งขันของธุรกิจที่มีความพร้อมทางด้านเงินทุน และ มีความรู้ด้านการเงินธุรกิจระดับ Advanced Corporate Finance หรือ การเงินธุรกิจชั้นสูง… เพราะตัวเลขที่ใช้ในข้อตกลงทำ M&A นั้นมีมากมายและซับซ้อนซ่อนเงื่อน… 

More »