Bite-Sized Learning… การเรียนรู้แบบพอดีคำ #ReDucation

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของคน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 ถึงปี 2012 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคบูมอินเตอร์เน็ต และ ถือเป็น “คนรุ่นใหม่” ในช่วงเวลานี้… กล่าวเฉพาะพฤติกรรมการเสพสื่อของคน Gen Z ซึ่งคุ้นเคยกับคอนเทนต์มากมายท่วมท้นบนอินเตอร์เน็ต และ ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาเสพคอนเทนต์เหล่านั้นด้วยเวลาเพียงสั้นๆ ทำให้พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของคนรุ่นปัจจุบันมี “ค่าเฉลี่ยระยะเวลาความสนใจของคน หรือ Human Attention Span” ลดลงไปเหลือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาความสนใจของปลาทองมาตั้งปี 2015… 

More »