Cognitive Flexibility… คิดและทำอย่างไรให้ยืดหยุ่น  #SelfInsight

ความยืดหยุ่นทางปัญญา หรือ Cognitive Flexibility ได้รับการอธิบายว่าเป็นความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดเทียบเคียงสถานการณ์เก่ากับสถานการณ์ใหม่ ที่มาพร้อมความสามารถในการเอาชนะการตอบสนองโดยสัญชาตญาณ และ อุปนิสัยตามความเคยชินจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้โดยไม่ขัดแย้งจนกลายเป็นปัญหาใหม่ตามมา และ ในคำอธิบายทางจิตวิทยาจะพูดถึงคนที่มีความยืดหยุ่นทางปัญญาว่าเป็นคนที่มี “เนื้อแท้ตัวตน หรือ Intrinsic Property” อันเป็นความสามารถทางจิตใจที่สร้างการรับรู้ต่อสาระหลักในกฏเกณฑ์ของสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบรับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างดี

More »