Open Ended Question… การตั้งคำถามปลายเปิด #ExtremeCommunicationSkills

คำถามปลายเปิด หรือ Open Ended Question จะหมายถึงวิธีตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ให้ข้อมูลเชิงบรรยาย และหรือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามอย่างเปิดกว้าง ซึ่งเป็น “โอกาส” ที่กว้างได้ถึงขั้นผู้ตอบสามารถเติมความรู้สึกเข้าไปในคำตอบด้วยก็ได้ในบางกรณี

More »