Big business and small business

STIM for SMEs… ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 300,000-500,000 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น

More »

ธุรกิจกับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม #SaturdaysSMEs

แนวทางการใฝ่หาองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้นจากปัญหาในธุรกิจและหาทางแก้ไขปัญหาโดยวางเป้าหมายที่จะทำให้ปัญหาที่พบ ถูกจัดการในแนวทางใหม่… ตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าให้ครอบคลุม… หาคนที่สามารถเติมเต็มช่องว่างจากปัญหาถึงคำตอบหรือทางออกตามแนวคำถามที่สร้างนำทาง… พัฒนาต้นแบบ… ศึกษาวิจัยต้นแบบใหม่จนได้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสู่ตลาด… อย่าหยุดค้นคว้าและพัฒนาต่อจนกว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจะทำกำไร… จนเพียงพอที่จะจัดสรรกำไรบางส่วนมาค้นคว้าวิจัยต่อยอดไปอีก

More »