Open Ended Question… การตั้งคำถามปลายเปิด #ExtremeCommunicationSkills

คำถามปลายเปิด หรือ Open Ended Question จะหมายถึงวิธีตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ให้ข้อมูลเชิงบรรยาย และหรือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามอย่างเปิดกว้าง ซึ่งเป็น “โอกาส” ที่กว้างได้ถึงขั้นผู้ตอบสามารถเติมความรู้สึกเข้าไปในคำตอบด้วยก็ได้ในบางกรณี

More »
facilitating classroom

Facilitating Learning… เปลี่ยนผู้สอน ให้ไปดูแลขั้นตอนที่เรียนรู้ง่าย

บทบาทการสอนเดิมที่งานทางเทคนิคคือ ผู้ควบคุมดูแลการเรียนรู้ของผู้เรียนในฐานะผู้ส่งมอบเนื้อหาบทเรียน… ต้องเปลี่ยนไปเป็น… ผู้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และส่งมอบทั้งหมดให้อิสระกับผู้เรียนได้มีส่วนสร้างสรรค์ขั้นตอนการเรียนรู้แบบตน ซึ่งก็คือการมอบความรับผิดชอบควบคุมการเรียนรู้คืนให้ผู้เรียนไปรับผิดชอบเองทั้งหมด

More »