Interpersonal Skills… ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ #SelfInsight

ทักษะทางสังคมที่เป็น “ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ หรือ Interpersonal Skills” จะสร้างคุณลักษณะที่จำเป็น เช่น ความน่าเชื่อถือ ความเคารพ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความเอาใจใส่ และอะไรอื่นอีกมากที่จะช่วยสร้างเข็มทิศคุณธรรมภายในตน ทำให้แต่ละคนสามารถเลือกคิด และ มีพฤติกรรมที่ดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะทางสังคมทุกทุกด้านสูงขึ้นกว่าเดิม

More »