Packaging

บรรจุภัณฑ์ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาขยะและการระมัดระวังทางระบาดวิทยาหลังโควิด #RederSMEs

การเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าและบริการก็ยังต้องเลือกความสะอาดปลอดภัยและมิติทางสุขอนามัยก่อนอะไรทั้งหมด ในขณะที่แง่มุมเรื่องสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับไปใช้เทคนิคการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดทางให้มีการใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยคิดเรื่อง Reuse และ Recycle กันอีกที

More »
Reder Packaging Design

หลักคิดเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับ OTOP และ SME

การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจและการตลาด ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในธุรกิจเกิดใหม่ที่กำลังเข้าตลาด หรือกำลังขยายตลาด… ซึ่งสินค้าที่อยู่ในตลาดมานานแล้วทั้งหมด ล้วนมีข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้น

More »
Banana

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยืดอายุผักผลไม้และสินค้าอาหารสำหรับ OTOP/SME

การผลิตสินค้าออกจำหน่ายในปริมาณมากๆ หลายกรณีตัวสินค้าเองมีความสำคัญน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า… และหลายกรณีที่การพัฒนาสินค้าและธุรกิจของ OTOP หรือ SME วนเวียนอยู่กับบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้าเอง เพื่อให้ได้สินค้าที่พร้อมขายและเหมาะสมต่อการนำสู่ตลาด… บรรจุภัณฑ์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่คนทำ OTOP หรือ SME จะต้องสนใจให้มาก โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับของสดและอาหารแปรรูปทั้งหลาย

More »