3 Type of Reading Problems… รูปแบบปัญหาการอ่าน 3 แบบ #ReDucation

ปัญหาการอ่านออกในเด็กเล็กและวัยเรียนระดับปฐมศึกษา ยังถือเป็นปัญหาสำคัญที่ยังเห็นข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนในหลายประเทศ ถูกระบุว่าเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทำให้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทำได้ไม่ดีอย่างที่หวัง ซึ่งงานวิจัยมากมายระบุคล้ายกันว่า… ปัญหาการอ่านออกมีความสำคัญต่อจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก โดยเด็กที่อ่านออกได้เร็วและถูกกระตุ้นทักษะการอ่านอย่างเหมาะสมจะเติบโตกลายเป็นเด็กรักการเรียนรู้มากกว่าเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกและทักษะการอ่านไม่ดีพอ

More »