Behaviors Sabotaging Leadership… พฤติกรรมบ่อนทำลายภาวะผู้นำ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำในทางเทคนิคจะหมายถึง… การมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในทีม หรือ องค์กร หรือ กลุ่มคน ซึ่งเป็นอิทธิพลที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบยิ่งกว่าคนอื่นๆ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อ “พฤติกรรมของผู้นำ” ที่แสดงออกกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ตั้งใจ และ เป็นไปโดยสัญชาตญาณ รวมทั้งปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เป็นไปเอง… โดยความสำเร็จ และ ความล้มเหลวของผู้นำส่วนใหญ่ล้วนมาจากพฤติกรรมที่แสดงออกต่อคนอื่นๆ ซึ่งคนอื่นๆ จะตีความการแสดงออกในแต่ละกรณีผ่านการรับรู้ของพวกเขา และ ให้คุณค่ากับภาวะผู้นำด้วยค่าเฉลี่ยจากการรับรู้พฤติกรรมของผู้นำเองว่า… สร้างการยอมรับนับถือต่อพวกเขาได้แค่ไหน หรือ ทำลายความเชื่อมั่นและการยอมรับไปแค่ไหนอย่างไร

More »