Artificial Neural Networks… สมองประดิษฐ์ #DeepTechKnowledge

เมื่อพูดถึง DeepTech ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวิทยาการด้าน “สมองประดิษฐ์ หรือ สมองเทียม หรือ Artificial Neural Network หรือ ANN” อันเป็นวิทยาการพื้นฐานสาขาหนึ่งในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence… โดยกลไกทางเทคนิคของ ANN จะเป็นโครงข่ายการประมวลผลจากตัวแปรต้นที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งเป็นการประมวลผล หรือ คำนวณแบบต่อเนื่องจากโหนดหนึ่งข้ามไปอีกโหนดหนึ่ง โดยในแต่ละโหนดจะไม่ต่างจากการทำงานของเซลล์ประสาท หรือ Neuron ที่ประกอบด้วยเนื้อสมองสีเทา หรือ Gray Matter ของมนุษย์ที่เป็น Soma คอยทำหน้าที่ในการประมวลและแปลผลข้อมูล หรือ ตัวแปรที่รับมา… ซึ่งจะส่งต่อไปให้เซลล์สมอง Soma ของเซลล์ประสาทโหนดต่อไปผ่านเนื้อสมองสีขาว หรือ White Matter ซึ่งเป็นใยประสาท Axon สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท… ซึ่งสมองประดิษฐ์ หรือ Artificial Neural Network หรือ ANNs ก็จะทำงานแบบเดียวกัน

More »