shake hand with money

PP-SME… โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนโดย ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์เบื้องต้น​โดยสรุปของแนวทาง การเสนอขายขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ CD ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และถูกกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงของ SME โดยเน้นหลักการกำกับดูแลที่ต้องไม่สร้างภาระและต้นทุนแก่บริษัทมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ยังคงคำนึงถึงกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วย

More »