Cofin – Fintech Cooperation

Cashless Society… ePayment… PromptPay… สินเชื่อออนไลน์ และ SMEs

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ค่อนข้างชัดเจนแล้ว… ท่านที่ทำธุรกิจรับจ่ายเงินสดอยู่ ควรจะรีบปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสต่างๆ ที่มีมากกว่าการรับจ่ายเงินมากมาย

More »