Sustainable & Livable Low-carbon Cities… เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

งานสัมนาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่น่าสนใจมากวาระหนึ่ง มีชื่องานว่า “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable & Livable Low-carbon Cities” ซึ่งเป็นงานสัมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organisation หรือ TGO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งาน… และมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก หรือ Global Environment Facility หรือ GEF และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP Thailand… จัดขึ้นในวันที่ 21–22 มิถุนายน 2022 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทาง Zoom 1,042 คน และ ผู้ชมที่จิดจามทาง Facebook Live รวมทั้ง 2 วัน 87,069 คน

More »