customer shopping

Crafted Customer Persona… จงรู้จักและเข้าใจลูกค้า #SaturdaySME

การรู้จักลูกค้าอย่างดี และ การรู้จักลูกค้าจนเข้าใจ “เงื่อนไขการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ” จึงจำเป็นต่อธุรกิจ… และเครื่องมือในการเข้าใจลูกค้าถึงขั้นรู้เงื่อนไขการตัดสินใจมีชื่อว่า Customer Persona หรือ Buyer Persona

More »