Sand Battery… แบตเตอรี่เก็บความร้อนต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้ติดตั้ง “Sand Battery หรือ แบตเตอรี่ทราย” เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าส่วนเกิน รวมทั้งไฟฟ้าที่ได้จากลมและแสงแดด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการปรับอากาศในเขตเมืองหนาว ที่จำเป็นต้องปรับอากาศให้อุ่นทั้งในพื้นที่อยู่อาศัย และ ใช้ความร้อนในระบบน้ำปะปา… สระว่ายน้ำ รวมทั้งคอกปศุสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหาร

More »