Organic Smoothies

แผนธุรกิจน้ำปั่นผลไม้ Fresh and Enjoy Style Smoothie #Saturday SME

ประเด็นคือ แผนการทำธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพจากผักผลไม้ มีความน่าสนใจทุกยุคทุกสมัย มีความง่ายในการเริ่มธุรกิจ และมีความยากในการทำยอดขายที่ต้องรู้จักลูกค้าอย่างดีจึงจะดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้จริง

More »
Organic Farming

Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา…

More »