3D Leadership Model… ภาวะผู้นำ 3 มิติ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากภายนอกองค์กร และ ทั้งกับสมาชิกทีมภายใต้การนำ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทำให้ตัวแปรการตัดสินใจส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น… รูปแบบการนำ และ ภาวะผู้นำที่ถูกใช้ก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นในขณะนั้น ซึ่งเอกลักษณ์ตัวตนของผู้นำ และ รูปแบบการนำอันโดดเด่นเป็นตัวเองอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้ทุกเมื่อ

More »