Activity Based Management… การจัดการโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน #SaturdayStrategy

โครงสร้าง หรือ แม่แบบ ABM ล้วนเกี่ยวข้องกับ “ข้อมูล หรือ Data” ที่มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด… ซึ่งแม่นยำได้ถึงขั้นสามารถระบุได้เป็นค่าเดียว และหรือ ตัวเลขเดียว ที่ชี้ชัดได้ถึงระดับทศนิยม… โดยมีข้อมูลจากมิติด้านต้นทุน หรือ Cost Dimension และ มิติด้านการวิเคราะห์กระบวนการ หรือ Process Analysis Dimension… ซึ่งต้นทุนฐานกิจกรรม หรือ Activity Based Costing หรือ ABC จะเป็นข้อมูลต้นทุนในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกิจกรรมการส่งมอบคุณค่าทั้งกระบวนการ โดยข้อมูลและตัวเลขจาก Activity Based Costing หรือ ABC จะนำไปสู่ การวิเคราะห์กระบวนการ หรือ Process Analysis… ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นการตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำไปแต่ละอย่างว่าเป็นกิจกรรมอะไร เพื่อตอบคำถาม What…..? ให้ชัดเจน… ก่อนจะตามมาด้วยการหาเหตุผลมาอธิบายการต้องมีกิจกรรมนั้นๆ เพื่อตอบคำถาม Why…..? และนำไปสู่การประเมินผลลัพธ์ และ วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมผ่าน Value Added หรือ มูลค่าเพิ่มที่วิเคราะห์พบอย่างชัดเจน

More »