Action Priority Matrix… ตารางลำดับความสำคัญในการขับเคลื่อน #SaturdayStrategy

ตารางลำดับความสำคัญในการขับเคลื่อน หรือ ตารางลำดับความสำคัญของโครงการ หรือ Action Priority Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารโครงการที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องทำก่อนหลัง หรือ โครงการที่ต้องเลือกลงทุนก่อนหลัง… เมื่อเวลา กำลังคน และ เงินทุนในการขับเคลื่อนมีจำกัด รวมทั้งการใช้ Action Priority Matrix หรือ APM ในการลำดับขั้นตอนการทำงานก่อนหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และ ใช้ในการจัดการ Demand/Supply ของโครงการ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนปฏิบัติงานแบบเชื่อมโยงทั้งภายใน และ ภายนอก

More »