Adaptive Behavior… พฤติกรรมการปรับตัว #SelfInsight

ในคนปกติที่ชัดเจนว่าไม่ได้บกพร่องทางสติปัญญา… พฤติกรรมการปรับตัว หรือ Adaptive Behavior ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นเป็นการตัดสินใจแบบไม่สมเหตุสมผลมากมาย ซึ่งหลายกรณีถูกใช้เพียงเพื่อ “ลดความวิตกกังวล” ของตนเองชั่วคราวเท่านั้น โดยเฉพาะการใช้ตัวแปร “รัก–โลภ–โกรธ–กลัว” มาชี้นำพฤติกรรมอย่างไม่เหมาะสม หรือ ใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่…

More »