Rehabilitation Robotics and Technology… วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย #DeepTechDriven

Rehabilitation Technology หรือ RT หรือ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย อันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีเอื้ออำนวย หรือ Assistive Technology ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ และ เทคโนโลยีหลายสาขาไปใส่ไว้ในสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Assistive Technology หรือ AT ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมาก โดยชีวิตประจำวันก่อน และ หลังการใช้ AT ช่วยอำนวยความสะดวกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

More »

Assistive Technology for ADHD Children and Special Needs Education… AT ในการจัดการศึกษาให้เด็กพิเศษ #ReDucation

Assistive Technology ในทางการศึกษาจะนิยามถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งที่อยู่ในกลุ่ม Hi-Technology และ Low-Technology ทั้งที่เป็น Hardware Machanics และ Hardware  Electronics รวมทั้ง Software Technology ซึ่งถูกออกแบบ “กรณีการใช้ หรือ Use Case” เพื่อให้เด็กพิเศษ เช่นกรณีที่มีปัญหา ADHD เฉพาะคน ถูกจัดให้มีสภาพแวดล้อมเฉพาะตนได้เหมาะสมกว่าเดิม…

More »