eLearning Methods

eLearning Methods… วิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การเลือกวิธีการเพื่อสอนผ่าน eLearning ที่เหมาะสมทางใดทางหนึ่งหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความต้องการที่เหมาะสมขององค์กรและผู้เรียน รวมทั้งวิธีการสื่อสาร ประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับผู้เรียน… โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

More »