Kid Flying Kite

VESPA Mindset… ปัจฉิมบท

The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin รวมทั้ง VESPA Model ที่อธิบาย “ความสำเร็จ” ผ่านตัวแปรทั้ง 5 อันได้แก่ Vision… Effort… Systems… Practice และ Attitude นั้น… ในทางปฏบัติแล้วจะเป็นเครื่องมือของฝั่งผู้สอน ที่ต้องนำแนวทางการพัฒนา VESPA Minกset ให้ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่อธิบายไว้เป็นลำดับในแต่ละบทและตอนของเนื้อหาในหนังสือ…

More »
Self Learning kids

VESPA Mindset… Education Mindset

ระบบการศึกษาที่เราท่านได้สัมผัสและรับรู้กันมา จนพาพวกเรามาถึงวันที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้นั้น ระบบการศึกษาทุกรูปแบบล้วนมี “การเรียน กับ การสอน” เป็นกลไกสำคัญในระบบเสมอ ซึ่งความงามของระบบการศึกษาทุกระบบและรูปแบบ คือการสร้างผลลัพธ์ร่วมกันของขั้วการเรียนและขั้วการสอน จนเห็นพัฒนาการเป็นภูมิรู้และประสบการณ์ทั้งในตัวผู้เรียนและในตัวผู้สอนไปพร้อมกัน

More »
Rubiks Effort Habit

3 R’s Of A New Habit… 3 ตัวช่วยสร้างนิสัยให้เป็นคนเพียรพยายาม

งานค้นคว้าจาก Behavior Design Lab ที่ Stanford University พบตัวแปรการสร้างหรือเปลี่ยนอุปนิสัยที่สำคัญ ที่สามารถโน้มน้าวคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งในที่นี่คือการเปลี่ยนจากพฤติกรรมจากคนไม่มีอุปนิสัยเพียรพยายาม ให้มีความเพียรพยายามได้ยิ่งกว่าเดิม…

More »