Outcome Mapping… แผนที่ผลลัพธ์เบื้องต้น #SaturdayStrategy

แผนที่ผลลัพธ์ หรือ Outcome Mapping… เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และ ประเมินผลการทำงาน ที่จะมาเสริมวิธีการประเมินผลงานรูปแบบเดิม เพียงแต่ Outcome Mapping จะโฟกัส “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ผลกระทบ–สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

More »