Autonomy Supportive Teaching… การสอนด้วยแนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างอิสระ #ReDucation

บทบาทในหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้สนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนาเยาวชนนี้… ครูในปัจจุบันค่อนข้างอิสระที่จะจัดการสอนโดยวิธีใดๆ ได้ยืดยุ่นกว่าครูยุคเก่า ซึ่งถูกควบคุมวิธีและแนวทางการสอนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมผู้เรียนอีกต่อหนึ่ง… โดยจะเห็น “พฤติกรรมการสอน” ที่ครูมักจะพูด กระทำ และ นำเสนอเนื้อหา “ให้อยู่ในการควบคุมของครู” ให้ได้มากที่สุด… ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาค่อนข้างชัดเจน เมื่อผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของครูที่มีสมรรถนะการเป็นครูต่ำ… ซึ่งต้องยอมรับว่ามี “คนทำอาชีพสอน” โดยบกพร่องความเป็นครูที่ดีมากเหลือเกินในปัจจุบัน…

More »