Business Factsheet

Business Mindset… 2021

การอุบัติทางระบาดวิทยาของ COVID19 สร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจและการตลาดขึ้นใหม่หลายอย่าง ซึ่งผลักพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคทั้งหมด รวมทั้งบริบทของธุรกิจและองค์กรให้เปลี่ยนไปจากเดิม… และปี 2020 ที่ใกล้จะผ่านไตรมาส 3 ในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แล้ว… คงไม่มีอะไรให้ทุกธุรกิจและทุกโมเดลการตลาดจะต้องเครียดมากกว่าช่วงที่ผ่านมา…

More »
business continuity plan

Business Continuity Plan For SMEs #SaturdaySME

บริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่ไม่มี BCP หรือ Business Continuity Plan เตรียมไว้เฉพาะค่อนข้างแน่ จะมีก็เพียงองค์กรขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีแผนเผชิญเหตุจราจล ซึ่งเอามาปัดฝุ่นและปรับแต่งใช้ได้พอให้ผ่านกันไปแบบฉุกละหุก… ในขณะที่หลายองค์กรยังต้องเรียกประชุมฉุกเฉินแบบมาเจอกันในห้องประชุมก่อนจะ Remote Work from Anywhere

More »