sme

Local Economy Loan สินเชื่อจาก SME Bank #SaturdaySME

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก… สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคลเป็นเอสเอ็มอี ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธูรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต รวมทั้งบริการอื่นๆ ไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ

More »