Care and Growth Leadership Framework… ภาวะผู้นำแบบใส่ใจและส่งเสริมความก้าวหน้า #ExtremeLeadership

งานวิจัยด้าน HR ของ Etsko Schuitema ในฐานะนักวิจัยของ Minerals Council South Africa ซึ่งมอบหมายให้ Etsko Schuitema และ ทีมวิจัยค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของพนักงานเหมืองแร่ของสมาชิก… ผลการสำรวจครั้งนั้นพบตัวแปร และ พฤติกรรมการจัดการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานน้อยลง… เต็มใจช่วยกันทำงานมากขึ้น… ความภักดีและไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารอย่างสำคัญอยู่ 2 ตัวแปรคือ ความใส่ใจ หรือ Care และ ความก้าวหน้า หรือ Growth…

More »