CBAM… มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้าสหภาพยุโรป #FridaysForFuture

1 มกราคม 2023 เป็นวันเริ่มต้นบังคับใช้ “มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน หรือ CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism” สำหรับสินค้านำเข้าในเขตสหภาพยุโรป หรือ EU ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแรกที่จะจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้า… ทำให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าไป EU ต้องเตรียมการผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ หรือ หาทางทำให้ Carbon Footprint และ ก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้า EU เป็นศูนย์… แต่มีการผ่อนผันให้กลุ่มสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงอย่างซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า กับ อลูมิเนียม… โดยใน 3 ปีแรกระหว่าง 2023–2025 ให้ผู้นำเข้าส่งรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลิต และ EU จะจัดเก็ยภาษีอย่างเป็นทางการในปี 2026 เป็นต้นไป

More »