Carbon Credit Market and ClimateTech… ภาพรวมตลาดคาร์บอนและไคลเมทเทค #SustainableFuture

ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งในตลาดคาร์บอนเครดิตก็คือ… การเติบโตของธุรกิจกลุ่ม Climate Tech ที่ประยุกต์ และ เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีชั้นสูงมากมายให้สามารถจัดการปัญหาโลกร้อนในมิติต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำยิ่งๆ ขึ้น… ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการซื้อขายข้ามพรมแดนที่เริ่มได้เห็นแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตข้ามชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง Carbon Trade Exchange หรือ Toucan Protocol หรือ Xpansiv รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในกลไกการขึ้นทะเบียน Carbon Offset ของ BioCarbon Registry หรือชื่อเดิม ProClima เป็นต้น… กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งกลุ่มที่สนใจร่วมทุนกับแพลตฟอร์ม และ กลุ่มที่จะเข้าไปเทรดเก็งกำไรคาร์บอนเครดิต… เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ

More »