Task Oriented Leadership and Relationship Oriented Leadership… ภาวะการนำเพื่อจัดการด้วยภาระงานและสายสัมพันธ์ #ExtreamLeadership

มีคำกล่าวถึงการเป็นผู้นำที่เป็นจริงที่สุดวลีหนึ่งบอกไว้ว่า… We Are The Leader Of Something หรือ เราต่างก็เป็นผู้นำของบางสิ่ง… โดยบางสิ่งที่ว่าก็คือความสัมพันธ์แบบต่างๆ อย่างครอบครัว เพื่อน ชุมชน และ ที่ทำงาน ซึ่งถ้าบทบาทในแวดวงความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม ได้ทำให้คนๆ หนึ่งต้องเข้าไปทำหน้าที่จัดการ หรือ Manage… ทั้งที่จัดการด้วย “ภาระงาน หรือ Task และ ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ด้วยความรับผิดชอบ… ผู้รับผิดชอบการจัดการทั้งหมดนั้นจะกลายเป็น “ผู้นำ” ในบริบทนั้นโดยปริยาย

More »