community business

Community Business… อีกขั้นของสหกรณ์ในชุมชน 

PowerToChange.org.uk เป็นเวบไซต์ไม่แสวงกำไร เพื่อผลักดันแนวคิดธุรกิจในชุมชนให้สมาชิกในชุมชน ได้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคในชุมชนเอง… ซึ่งถ้าเทียบกับวงจรเศรษฐกิจระดับมหภาค จะเทียบได้กับการบริหารดุลการค้า ที่สมดุลตัวแปรทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของผู้คน

More »