Strategy Level… ระดับกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

Strategy หรือ กลยุทธ์… ในทางเทคนิคถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความพยายามในการสร้างความสำเร็จต่อทุกๆ เป้าหมาย ภายใต้กรอบเวลาที่จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสำเร็จ… โดยมักจะใช้นิยามแนวทาง หรือ วิธีการที่จะนำใช้เพื่อผลักดันความสำเร็จต่อเป้าหมายขนาดใหญ่กว่าเป้าหมายส่วนบุคคลที่มักจะถูกเรียกว่า “ชั้นเชิง หรือ เล่ห์เหลี่ยม” แทน

More »