Earth Day 2022… วันคุ้มครองโลกปี 2022 #FridaysForFuture

Earth Day หรือ วันคุ้มครองโลก เกิดจากความตื่นตัวในขั้น “ลุกมาทำอะไรเพื่อโลก” ที่เผชิญปัญหามลภาวะ และ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งได้กลายเป็นกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง มีหลักวิชา และหวังผลได้ยิ่งๆ ขึ้น จนกลายเป็นความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกบรรจุเป็นนโยบายในหลากหลายกลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนกันในระดับนานาชาติจนถึงปัจจุบัน

More »