Culture Design Canvas… เครื่องมือออกแบบวัฒนธรรมองค์ #ExtremeLeadership

ในการพัฒนาองค์กรซึ่งทุกๆ องค์กรมักจะมีธรรมเนียม หรือ วัฒนธรรม หรือ Culture ขององค์กรที่สมาชิก “รู้ และ ปฏิบัติโดยปริยาย” ว่าอะไรต้องทำอย่างไรตอนไหน โดยหลายองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่น่าสนใจในแบบของตน ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้ตั้งแต่การจัดสรรเวลากินข้าว เข้าห้องน้ำ วิธีพูดคุยทักทายลูกค้า การเตรียมข้อมูล การเดินเอกสาร การนัดประชุม… รวมทั้งการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และ ไม่เคยเกิดมาก่อน… ซึ่งทุกสิ่งที่ทุกคนในองค์ทำมา และ ดำเนินไปมักจะมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นรากฐานอยู่แทบทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งเพื่อข้ามผ่านปัญหาอุปสรรค และ เพื่อการบุกเบิกโอกาสใหม่ๆ ที่ท้าทายจึงถูกแนะนำให้พิจารณาวัฒนธรรม หรือ Culture ขององค์กรก่อนเสมอ… 

More »