Klipfolio

Top 10 Dashboard Software and Data Analytics Tools 2020

การตื่นตัวเรื่องข้อมูลในภาคธุรกิจ ที่กำลังเผชิญการท้าทายเพื่อปรับและเปลี่ยนแปลง ก่อนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกระแส Disruption ที่ส่วนใหญ่พวกเราตื่นตัวและตื่นกลัวกันไม่น้อย

More »