Semantic Knowledge Management and Decentralized Education… ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ และ ระบบการศึกษาแบบกระจายศูนย์ #ReDucation

Semantic Knowledge Management หรือ Semantic KM หรือ ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดในการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำใช้ทั้งในกลไกการเรียนรู้ของมนุษย์ และ กลไกการเรียนรู้ของเครื่องจักร กับ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดทั้งหลายที่กำลังพัฒนาบทบาทให้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่… โดยเฉพาะองค์ความรู้เฉพาะสาขา หรือ Domain Knowledge ในขั้น “รู้ลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge” จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตามมาตรฐาน Semantic Web หรือ WEB 3.0 ที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสพร้อมการ “แนบความหมาย หรือ ใส่เชิงอรรถมากับข้อมูล” ตามมาตรฐานวิทยาการสารสนเทศ หรือ Information Science หรือ Ontology… ซึ่งการนำใช้องค์ความรู้ในทุกกรณีจะถูกตีความได้อย่างถูกต้องโดยปริยายเสมอ

More »