DeepTech… ปฐมบท #DeepTechInnovation

คำว่า DeepTech หรือ Deep Technology ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนั้น นิยามศัพท์โดยนัยจะหมายถึงองค์กร หรือ หน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ขั้นลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นสูงประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก และหรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยกฏหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage เมื่อนำ DeepTech เข้าสู่กลไกเชิงพาณิชย์ 

More »