Open Innovation Canvas… เครื่องมือร่างแบบนวัตกรรมใหม่ #DeepTechDevelopment

Innovation Canvas เป็นแผ่นภาพรวบรวมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้บนภาพๆ เดียวผ่านแนวคิดการนำเสนอแบบ Visual Presentation แบบเดียวกับ BMC หรือ Business Model Canvas สำหรับสื่อสารโมเดลธุรกิจ และ Empathy Canvas สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้พัฒนาแผนการตลาด 

More »

Advanced Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง #DeepTechInnovation 

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต… ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือ พัฒนาขั้นตอนการผลิต… โดยตัดสินด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Advanced หรือ สูงขึ้น หรือ ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น… Innovative หรือ นวัตกรรม และหรือ Cutting Edge หรือ ล้ำสมัยสุดขั้ว… ซึ่งต้องอัดแน่นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต จนได้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน และหรือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อย่างสำคัญ

More »

DeepTech… ปฐมบท #DeepTechInnovation

คำว่า DeepTech หรือ Deep Technology ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนั้น นิยามศัพท์โดยนัยจะหมายถึงองค์กร หรือ หน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ขั้นลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นสูงประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก และหรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยกฏหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage เมื่อนำ DeepTech เข้าสู่กลไกเชิงพาณิชย์ 

More »

Carbon Footprint Measurement Technology… เทคโนโลยีการวัดประเมินรอยเท้าคาร์บอน #SustainableSociety

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Dioxide ที่กิจกรรมเกือบทุกอย่างบนโลกได้ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กำลังถูกหลายฝ่ายดำเนินการหลายอย่างเพื่อหาทางลดผลกระทบที่คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะก๊าซส่วนเกินเหล่านี้ มักจะลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อปัญหาโลกร้อน และ ดินฟ้าอากาศแปรปรวนจนเห็นแนวโน้มว่าโลกในกาลเบื้องหน้า อาจจะไม่ใช่ดาวสีฟ้าที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกก็ได้

More »