Deforestation-Free Products… สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า #FridaysForFuture

เพื่อแก้ไขและป้องกันการกระทำการต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้ป่าเสื่อมโทรม สหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นตลาดรายใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลกเพื่อการบริโภค จึงมุ่งแสวงหาข้อตกลงระดับชาติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ เรื่อง “Deforestation-Free Products หรือ กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า” เพื่อควบคุมกลุ่มสินค้าที่มีส่วนในการทำลายป่าจำนวน 7 ประเภท

More »