Differentiation Strategy… กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง #SaturdayStrategy

การสร้างแบรนด์ และหรือ การสร้างชื่อเพื่อเป้าหมายความสำเร็จตามเป้าประสงค์ทุกกรณี… โดยเฉพาะในกรณีของแบรนด์สินค้าและบริการที่สร้างใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งต้องการความสนใจ และ การรับรู้จากเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน และ ต่อยอดจนถึงโอกาสหน้า กับ โอกาสใหม่ทางธุรกิจได้ไม่รู้จบ

More »

Differentiation Strategy… กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง #SaturdayStrategy

มหาคำภีร์ด้านกลยุทธ์อย่าง Porter’s Generic Strategies ของ Prof. Dr. Michael E. Porter จาก Harvard Business School ได้พูดถึง “กลยุทธ์ความแตกต่าง หรือ Differentiation Strategy” เอาไว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่องค์กร และ ธุรกิจสามารถใช้เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน ได้จริงเสมอ เพราะการสร้างความแตกต่างจะทำให้คู่เปรียบเทียบ หรือ คู่แข่งขันเหลือน้อยจนอาจไม่เหลือเลยก็มีในบางกรณี

More »