Digital Transformation

SMACIT และ Digital Strategy… ชั้นเชิงและเครื่องมือทางดิจิทัล สำหรับธุรกิจ #SaturdayStrategy

การจะทำ Digital Transformation ควรเริ่มต้นที่การทำแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning โดยวางทุกบริบทของกลยุทธ์ ให้ประสานกับ SMACIT Technology โดยการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญอยู่สองด้านคือ การเข้าถึงลูกค้า หรือ Customer Engagement… และ พัฒนาหรือเลือกสรร Digitized Solutions เพื่อให้โมเดลการเข้าถึงลูกค้า… ไม่เหลือช่องว่างให้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะในการกำหนดกลยุทธ์ประสานกับ SMACIT Technology… ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ร่างขึ้นในแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์จะถูกเรียกว่า Digital Strategic Planning หรือ Digital Strategy นั่นเอง

More »
Cash Burn Strategies

Cash Burn Strategies… กลยุทธ์พลิกโลก #SaturdayStrategy

กลยุทธ์การเผาเงิน หรือ Cash Burn Strategies ที่คนฝั่ง Startup พูดถึงและนำใช้เพื่อโค่นธุรกิจยักษ์ใหญ่ ด้วยวิธี “เอาเงินลงทุนมาซื้อโอกาสให้ธุรกิจ โดยการจ่ายเงินต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ตรงไปที่ลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะลูกค้าในมือเจ้าตลาดเดิมและคู่แข่งทุกราย เพื่อดึงมาเป็นลูกค้าใหม่ของตัวเอง… ซึ่งลูกค้าต้องเปลี่ยนแปลงวิถีและความเคยชินเดิมๆ ที่เคยซื้อขายหรือใช้บริการจากธุรกิจอื่นๆ เดิมๆ จนลูกค้า “ไม่สนใจจะกลับใช้วิถีและความเคยชินเดิมๆ อีก”

More »
Digital Lending

4 ช่องทางการระดมทุนของ SMEs ยุคดิจิตอล

โอกาสเรื่องทุนที่มาพร้อมกับโคร่งข่ายและวิธีการทำธุรกิจ ที่ Disrupted ระบบสินเชื่อเดิมทั้งในระบบและนอกระบบก็เกิดขึ้น… และเกิดแล้วในเมืองไทยที่รอเพียงการเติบโตเท่านั้น… วันนี้ Reder จึงทำข้อมูลช่องทาง “ทุนดิจิตอล” สำหรับธุรกิจมาฝากทุกท่านครับ

More »