depa Digital Transformation Funds ครั้งที่ 3/2565 #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa หรือ ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation Funds ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แล้ว… โดยวัตถุประสงค์หลักของ depa ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation Funds ก็เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และ ผู้ประการภาคการเกษตร ที่มีเป้าหมายจะพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการ ที่มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ หรือ มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและธุรกิจ…

More »